Nový model myslenia SKM 1

bloky

Aby sme dokázali super rýchlo a efektívne čerpať pozitívnu (evolučnú) informáciu a energiu, z obrovského rezervoáru vôkol nás, tu na Zemi, z okolitého prostredia, aj z Vesmíru, na získanie 100 % - ného zdravia, mladosti, šťastného, úspešného, aktívneho, radostného života potrebujeme Novy model myslenia, super silný myšlienkový nástroj, Subinformačný komplex myslenia, (technológie profesora Ignatenka) a plniť Kozmické evolučné informačné zákony v súlade, s ktorými sme všetci zostrojení, stvorení. A ako funguje tento nastroj?
Pri vytvorení a realizácie štyroch základných blokov informačno- materializačného komplexu v dvanásť úrovňovom systéme percipienta /príjemcu/ sú pozorované nasledujúce zákonitosti a mechanizmy práce jeho systému.
1. Matricový blok - jeho program okamžite /nezávisle na množstve karmy človeka/ formuje ideálny makrokozmický spojovací kanál, až do hierarchie Stvoriteľa, v dôsledku toho človek dostáva veľké množstvo supersilných informačných tokov polí vesmíru. Táto energia posilňuje organizmus, čistí, obnovuje, rehabilituje a omladzuje. Otvára všetky úrovne vedomia na získanie čistej informácie, ktorá organizmu poskytuje pomoc pri riešení jeho životne dôležitých problémov. Na množstve a kvalite /hustote/ informácie matricového programu záleží trvanie /čas/ jeho práce v systéme človeka. Upozornenie: Počas práce dochádza k podobným procesom aj u odborníka!
2. Základný blok - jeho program maximálne otvára všetky úrovne vedomia, až do duchovnosti, zlepšuje sa kvalita spojenia medzi nimi, čistí sa kanálový systém jing-jang a nádi. Blok tiež transformuje všetky druhy negatívnej jemnohmotnej a hrubohmotnej infomácie na pozitívnu, posilňuje všetkých 10 jemnohmotných tiel človeka a buduje mocnú psycho-informačnú ochranu. Na základe toho sa automaticky rozširuje vedomie, až do úrovne Stvoriteľa a chápanie jeho dvanásť základných zákonov vytvorenia, rozvoja a zdokonaľovania ľudského vedomia. V túto chvíľu vzniká prianie dodržovať tieto zákony a prejsť na pozitívne myslenie, reč aj skutky. Človek začína chápať skutočnosť podstaty bytia a Stvoriteľa. Z makrokozmu, z vesmíru, k človeku prúdi výkonný prúd vysoko jemnej energie hierarchie Stvoriteľa - blaženosti, očisťujúcu jeho dušu a ducha. Objavuje sa v ňom tvorčia extáza, v jeho systéme sa otvárajú driemajúce schopnosti. Vzniká pocit radosti, organizmus začína vytvárať endorfíny, posilňuje sa, očisťuje a omladzuje sa. Objavuje sa skutočná láska k Stvoriteľovi a všetkým formám života a taktiež viera v Stvoriteľa a v svoje sily a možnosti. Upozornenie: Počas práce dochádza zároveň k podobným procesom aj u odborníka!
3. Špecializovaný blok - jeho programy menia parametre funkcie systému človeka k lepšiemu a otvárajú vyššie schopnosti. Pri práci s neživou hmotou dochádza k potrebným kvalitatívnym zmenám k ich štruktúre. Upozornenie: Počas práce dochádza zároveň k podobným procesom u odborníka!
4. Indikačný blok /kontrolný/ - jeho programy vyvolávajú počas materializácie, v systéme percipienta určité pozitívne reakcie, tieto reakcie sú indikátory, umožňujúce objektivizovať skutočnosť, že percipient /príjemca/ prijal informačno-materializačný komplex. Upozornenie: Počas práce dochádza zároveň k podobným procesom aj u odborníka!

anglická vlajka

In order to draw positive (evolutionary) information and energy super-fast and efficiently from the huge reservoir around us, here on the Earth, from the environment, from the Space and acquire 100 % of health, youth, happy, successful, active, joyful life we need to meet the five principles of evolutionary information and use a new model of thinking, super powerful mental tool sub-information complex of thinking.
And how does this tool work? At creating and implementation of the four basic building blocks of information - materialisation complex in the twelve level percipient´s system /beneficiary/ are observed the following laws and mechanisms of its work.
1. The matrix block - his program immediately /regardless of the amount of man´s karma/ forms an ideal macrocosmic connecting passage to the hierarchy of the Creator, as a result, a person gets a large amount of information flows of super strong fields from the universe. This energy strengthens the body, cleans, restores, rehabilitates and rejuvenates. It opens all levels of consciousness to obtain clear information that provides the body with assistance to solve its important vital problems. The quantity and quality /density/ of information of the matrix program depend on the duration /time/ of the work in the human system. Note: During the work there is a similar ongoing process at the expert! 2. The basic block - the program fully opens up all levels of consciousness, to spirituality, it improves the quality of the connection among them, the canal system yin-yang and nadi cleans itself. Block also transforms all kinds of negative subtle and gross tangible information to positive, strengthens all 10 subtle tangible bodies of a man and builds a powerful psycho-information protection. Accordingly, consciousness is automatically expanded up to the level of the Creator and understanding of his twelve basic laws of creation, development and improvement of human consciousness. The desire to observe these laws and pass on positive thinking, speech and deeds are arising at this moment. A man begins to understand the real nature of existence and the Creator. From the macrocosm of the universe pours a powerful stream of the softest power of energy - the hierarchy of the Creator - bliss cleansing his soul and spirit. The creative ecstasy appears in it and dozing abilities open in his system. There is a rising feeling of joy, the body begins to produce endorphins, strengthens, purifies and rejuvenates itself. The true love towards the Creator and all forms of life appears, as well as faith in the Creator and in our strength and capabilities. Note: During the work there is a similar ongoing process at the expert!
3. The specialised block - its programs change the parameters of the functions of a person for the better and open up greater capabilities. When working with inanimate matter there are the necessary qualitative changes in their structure. Note: During the work there is a similar ongoing process at the expert!
4. Indicating block /control/ - its programs cause during materialisation, in the percipient´s system some positive reactions, these reactions are the indicators allowing to objectify the fact that the percipient /receiver/ receives information - materialisation complex. Note: During the work there is a similar ongoing process at the expert! A man is created in an absolutely brilliant way.