Mgr. Anna Nováková

Kozmohumanistické vedy

Nový Bio-informačný model človeka a vesmíru

Kozmoeniopsychológia

KOZMOENIOPSYCHOLÓGIA - (kozmo-poriadok, enio-energo-informačný, psyché-duša, logie-veda) je veda o vesmíre (makrokozme) a človeku (mikrokozme), ktorá sa zaoberá štúdiom zákonitosti a mechanizmov fungovania rozvoja mimoriadnych schopností na všetkých úrovniach hrubohmotného a jemnohmnotného vedomia a taktiež štúdiom ich podúrovní počas informačnej výmeny s indivíduom, spoločnosťou, okolitým prostredím biosféry, noosféry a vesmíru. Veda študuje a spracováva ekologicky čisté (podľa duchovných morálnych zákonov) expres - metódy jeho harmonického rozvoja. Tieto metódy vedú k sebapoznaniu, sebazdokonaleniu, k maximálnej úplnej sebarealizácie osobnosti, k predĺženiu aktívneho života, k vedomostiam o podstate bytia, vesmíre a Stvoriteľovi. Tento vedný odbor sa skladá z nasledujúcich častí:

 • - história vzniku
 • - kozmohumanizmus
 • - symbióza najrôznejších foriem života
 • - informácia - základ vesmírneho života
 • - duchovno - informačná podstata života
 • - bio - informatika
 • - klasifikácia informácie
 • - vedomie, energia, hmota
 • - nový model vedomí človeka s blokom duchovnosti
 • - funkční zvláštnosti činnosti modelu vedomí človeka
 • - bio - energetika človeka
 • - schopnosti človeka a ich rozvoj
 • - kozmológia Zlatého veku
 • - evolučná hierarchia Stvoriteľa a jeho zákonov
 • - karma a metódy jej odpracovania (transformácie)
 • - štyri bloky zdravia človeka
 • - faktory negatívneho vplyvu na človeka
 • - harmónia krásy a večnej mladosti
 • - večný život
 • - majáky Svetla pravdy Stvoriteľa
 • - jednotný svetový kozmohumanistický systém

Psychoinformaciológia

PSYCHOINFORMACIOLÓGIA - (psyché-duša, informácia-vedomie, prvopočiatok života, logia-veda) - veda zaoberajúca sa štúdiom zákonitosti a mechanizmov procesov psycho-informačného vzájomného pôsobenia človeka na živú a neživú hmotu, vypracováva (na základe vedeckých skúsenosti) ekologický čisté (podľa kozmických zákonov) metódy neverbálneho myšlienkového psycho-informačného vzájomného pôsobenia človeka na jednotlivca, spoločnosť, okolité prostredie, noosféru a vesmír. Psychoinformaciológia je veda tretieho tisícročia. Tento vedný odbor sa skladá z nasledujúcich častí:

Tento vedecký odbor sa skladá z nasledujúcich častí:

 • -veda rozvoja technického evolučného psycho-informačného systému
 • -história vzniku
 • -psycho - informatika
 • -základné formy vzájomného vplyvu a pôsobenie
 • -unkčné zvláštnosti a mechanizmy práce IMK- subinformaciónom
 • -metódy a spôsob tvorenia a prenosu programu IMK-subinformacionu
 • -psycho - sugestívne metódy otvorenia rozvoja schopností
 • -plán práce psycho - informaciológov
 • -meditačné rituály a metódy psycho - fyzického informačného programovania
 • -psycho - informačné technológie kozmohumanistického systému v službách svetového spoločenstva
 • -tvorba psycho - informačných evolučných egregorov
 • -projekt duchovného znovuzrodenia a vybudovania kozmohumanistickej civilizácie

Kozmoenioufológia

KOZMOENIOUFOLÓGIA - veda zaoberajúca sa štúdiom zákonitostí a mechanizmov procesov psycho-informačného (neverbálneho) vzájomného pôsobenia ľudskej mysle na všetkých úrovniach vedomia s mimozemskými civilizáciami. Na základe vedeckých výskumov vypracováva ekologicky čisté informačné (neverbálne) metódy komunikácie s mimozemskými civilizáciami.

Tento vedný odbor sa skladá z nasledujúcich častí:

 • -história vzniku
 • -metodika kontaktov
 • -bio - informačná výmena človeka s mimozemskými civilizáciami
 • -aplikovaná kozmo enio -ufológia